Management Team


Nitin Shah
Dhiren Sheth
Shantanu Joshi
Anand Biyani
Somshekhar Patil

B. V. Nair

Rajendra Thombre
Rahul Dhoot
Radhavallabhiji Dhoot
 
David Earnshaw

(CEO PHT)

Frank Ferris

(CEO TFC)